Een terrein reserveren

Behalve indien anders vermeld, komen de hieronder genoemde termen overeen met de termen zoals gedefinieerd in de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

Iedereen die de diensten van de Dienstverlener gebruikt, geeft aan akkoord te gaan met het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens, in overeenstemming met de hieronder verstrekte informatie. U geeft met name toestemming dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bekend maken, opslaan en beveiligen zoals hieronder omschreven. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, dan is het mogelijk dat u niet alle aangeboden diensten kunt gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer, vertrouwelijkheid

Om bepaalde aangeboden diensten te gebruiken, moeten eventueel een e-mailadres en een wachtwoord worden verstrekt, evenals enkele verdere persoonsgegevens. Deze informatie is niet zichtbaar voor andere Gebruikers.

De Dienstverlener, evenals alle gelieerde bedrijven, uitvoerenden en vertegenwoordigers, doen er alles aan om de gegevens te verwerken volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene informatie

De verantwoordelijke voor het verwerken van de verzamelde gegevens is Go4Padel SPRL, met hoofdkantoor in 4000 Luik, Boulevard de la Sauvenière 118, (KBO: 0649.462.510) (e-mailadres: info@go4padel.be).

De vereiste gegevens worden via een beveiligde server overgedragen en in een database opgeslagen.

Verzamelen van noodzakelijke gegevens

De verzamelde persoonlijke informatie kunnen de volgende zijn:
- Uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht enz.
- Alle gegevens van uw profiel als gebruiker van de website, evenals de door u opgegeven voorkeuren
- Informatie over uw activiteiten, via het platform opgeslagen
- Alle inhoud die u met betrekking tot uw account genereert
- Financiële informatie met betrekking tot een transactie (rekeningnummer, creditcardnummer enz.)
- De informatie die tijdens uw interacties met de Dienstverlener of met andere gebruikers van de website wordt verzonden
- Het IP-adres van uw verbinding evenals de datum en het tijdstip van uw toegang tot de site
- Uw navigatiegeschiedenis
- Het type apparaat, gebruikte browser evenals het platform en/of het op het apparaat (computer, tablet, smartphone, ...) geïnstalleerde bedrijfssysteem
- De zoekmachine evenals de trefwoorden die werden gebruikt om de website te vinden
- Informatie over uw geografische locatie, met inbegrip van informatie over de locatie van uw apparaat (de lokalisatiedienst kan op de meeste mobiele apparaten worden uitgeschakeld)
- Persoonlijke informatie verzameld met behulp van cookies, webbakens en andere vergelijkbare technologieën

De Dienstverlener kan voorts informatie uit andere bronnen verzamelen, zoals openbare bronnen of van derden, binnen de wettelijke grenzen.

Eventueel, als daar op de website in is voorzien, is het eveneens mogelijk dat u informatie afkomstig van sociale media deelt, met name om verbinding met de website te krijgen, en dat wij die gegevens bewaren. Die sociale media kunnen ons automatisch bepaalde persoonlijke informatie over u verstrekken die zij hebben opgeslagen. Die elementen kunnen worden gecontroleerd via de configuratie van de privacy-instellingen van het betreffende platform voor sociale media.

Als u persoonlijke informatie over een derde levert, dan moet u dat doen met diens expliciete voorafgaande toestemming. U moet die derde op de hoogte stellen van de manier waarop wij diens persoonlijke informatie verzamelen, verspreiden en opslaan.

Doelmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt conform de van kracht zijnde wetgeving.

De gegevens worden verzameld om het afgesloten contract uit te voeren, evenals voor het goede gebruik en de verbetering van de aangeboden diensten, het beheer van de gebruikers en het bestrijden van misbruik, verduistering van en/of onregelmatigheden in de aangeboden diensten. Ze kunnen eveneens door de Dienstverlener worden gebruikt om informatie over te dragen met betrekking tot diens producten en/of producten van diens partners.

Meer specifiek kan de Dienstverlener de persoonlijke informatie gebruiken en opslaan voor de volgende doeleinden:
- De aangeboden diensten leveren, verbeteren en personaliseren
- Toegang verlenen tot de diensten en hun gebruik, alsook tot de evaluatie daarvan
- Uw activiteiten, voortgang enz. volgen
- U toegang geven tot de historiek van uw activiteiten, uw interne berichten en andere functionaliteiten
- U verdere diensten aanbieden afhankelijk van uw interesse en over u verzamelde gegevens
- U diensten aanbieden afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt (advertenties, zoekopdrachten en overige gepersonaliseerde inhoud) door middel van uw geografische locatie
- Contact met u opnemen (via allerlei middelen, volgens de voor u verstrekte wensen) met betrekking tot uw account en u klantendiensten aanbieden of technische problemen afhandelen, een geschil oplossen, verschuldigde kosten of gelden innen, uw mening vragen met behulp van enquêtes, uw vragen beantwoorden, u een nieuwbrief toezenden, contact met u opnemen voor klantenonderzoek, voor zover u dergelijk gebruik niet expliciet hebt geweigerd, enz.
- Advertenties personaliseren en verbeteren en deze volgens uw voorkeuren evalueren
- U waardebonnen, kortingen of speciale acties aanbieden en u informeren over onze diensten en die van onze partners
- Frauduleuze of illegale activiteiten en inbreuken op beveiliging voorkomen, detecteren, beperken en onderzoeken

Bij een geschil kunnen persoonsgegevens van de betreffende gebruikers worden overgedragen aan derden die belast zijn met de afhandeling van het geschil (advocatenkantoren, incassobureaus enz.) die eveneens gehouden zijn de wetgeving omtrent dergelijke informatie te respecteren.

De verzamelde gegevens kunnen aan een derde worden overgedragen, met name in geval van een partnerschap of bij een eventuele overdracht.

De verzamelde gegevens worden op servers opgeslagen en bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Als deze periode eenmaal verstreken is, dan worden de gegevens ofwel verwijderd, ofwel anoniem opgeslagen voor uitsluitend statistische doeleinden. De beveiliging van de verzamelde en opgeslagen gegevens geschiedt volgens toepasselijke normen.

Toegang tot gegevens, rectificatie, beroep en verwijdering

Als u informatie wenst over de over u opgeslagen gegevens en de verwerking ervan en wilt weten wat er met deze gegevens wordt gedaan, dan kunt u een verzoek hiertoe aan de Dienstverlener richten. Als de bewaarde gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u om rectificatie verzoeken, zonder kosten, voor zover het een redelijk verzoek betreft.

U kunt de wijze kiezen waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen, u marketinginformatie toe te zenden en u gepersonaliseerde en relevante advertenties toe te zenden (via de instellingen van uw gebruikersprofiel op de website). U kunt er eveneens voor kiezen of u met uw account verbonden wilt blijven.

Als u geen marketinginformatie meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door op de link te klikken in het e-mailbericht dat u hebt ontvangen, uw instellingen te wijzigen of uw communicatievoorkeuren tijdens een directe communicatie met de Dienstverlener aan te geven. U kunt eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name wanneer deze zijn verzameld voor direct marketing, of om het gebruik ervan te verbieden.

Elke aanvraag moet schriftelijk op het hoofdkantoor van de Dienstverlener worden ingediend, ondertekend, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. Uw verzoek zal binnen een maand worden behandeld.

Aansprakelijkheid

De Dienstverlener wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele foutieve informatie die door gebruikers in hun profiel wordt vermeld.

Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn account op de Site, met name voor het beschermen door middel van een voldoende complex wachtwoord, en voor het gebruik dat van diens account wordt gemaakt.

De Dienstverlener heeft alle maatregelen getroffen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen en om diefstal, verlies, verwijdering, corruptie enz. ervan tegen te gaan. Maar geen enkele technologie is onfeilbaar en de Gebruikers worden hier volledig over geïnformeerd. De Dienstverlener wijst elke aansprakelijkheid af, met name in geval van verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, corruptie of frauduleus verkrijgen van via diens diensten geleverde gegevens, noch van enige schade als gevolg daarvan.

Aanvullende informatie

Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens en de verwerking daarvan, dan kunt u een verzoek sturen naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be
Perslaan 35, 1000 Brussel.

Wij blijven altijd openstaan voor iedere opmerking die u zou willen maken met betrekking tot uw persoonlijke levenssfeer en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verbinding
Inschrijven